Policy
 Algemene voorwaarden
 Privacybeleid


Contact informatie
Heeft u een vraag, of een opmerking? Neem dan contact met ons op via onderstaande informatie of vul het contactformulier in.

Telamedia
Georg Schenckstraat 18
8325 EH Vollenhove
Tel. 0527 24 26 29
info@telahost.net
webhosting websitehosting hosting website websites domeinnaam domeinnamen domein domeinen registratie server
Telahost Titel Telahost logo
Introductie Diensten Portfolio Contact
Policy \ Algemene voorwaarden
Hieronder vindt u de algemene voorwaarden voor uw overeenkomst met Telamedia. Door het aangaan van een relatie met Telamedia zijn alle betrekkingen tussen Telamedia en haar cliënten onderworpen aan deze algemene leverings- en verkoopsvoorwaarden, voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken.

1. Definities
 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Telamedia wordt gesloten.

 • Producten en diensten van Telamedia: de door Telamedia te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie en plaatsing van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

 • Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk, fax of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Telamedia.

 • Server: een systeem waarmee informatie kan worden opgeslagen en op gestructureerde wijze toegankelijk kan worden gemaakt.

 • Website: de op een server opgeslagen gestructureerde informatie die op het internet word gepresenteerd.

2. Toepasselijkheid
 • Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Telamedia.

 • Algemene voorwaarden van opdrachtgever dan wel derden zijn voor Telamedia niet bindend en niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie
 • Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Telamedia gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Telamedia schriftelijk of per fax / e-mail anderszins vermeld.

 • Een aanbieding of offerte gedaan door Telamedia heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.

4. Aanvang van de overeenkomst
 • Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarde is voldaan: Het offerte of opdrachtformulier is, ingevuld en ondertekend door opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door Telamedia. Bij aanvang van een project zal de opdrachtgever een aanbetaling van 35% van het totaalbedrag van de offerte doen. De overige 65% zal bij oplevering van het project plaatsvinden.

 • Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

 • Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

 • Telefonische, per fax of e-mail aangekondigde wijzigingen over de website zullen na oplevering per e-mail aan u bevestigd worden.

5. Duur en beëindiging
 • De overeenkomst, aangaande het afnemen van webhosting, wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maand, tenzij anders overeengekomen.

 • De overeenkomst, aangaande het vastleggen van een domeinnaam, wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maand, tenzij anders overeengekomen.

 • De overeenkomst aangaande het huren van een server en/of een domeinnaam kan uitsluitend tegen het einde van een kalendermaand en na het verstrijken van de minimumduur schriftelijk worden opgezegd.

 • Telamedia kan de overeenkomst  met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Telamedia niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

 • Telamedia heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

 • Indien opdrachtgever een door Telamedia ontworpen website heeft en deze zelf onderhoud, dienen wijzigingen in het concept direct schriftelijk /per e-mail te worden vermeld aan Telamedia.

 • Onverminderd het bepaalde in artikel 16 heeft Telamedia het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
  - Opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
  - Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
  - Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
  - Opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

6. Levering en leveringstijd
 • Plaatsing van een website geschiedt zo spoedig mogelijk binnen de overeenkomst, na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, indien niet overeengekomen geld een periode van een maand voor aanlevering van promotiemateriaal of op een later af te spreken tijdstip.

 • Indien geen promotiemateriaal voorhanden is zullen de pagina's en/of sjablonen leeg worden opgeleverd.

 • Tijdens de ontwerpfase houd Telamedia het recht voor om de website op een door Telamedia aangewezen server te plaatsen zodat on-line de status van de website ontwikkeling kan worden gevolgd.

 • Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Telamedia zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.

 • Indien de website en/of sjablonen gereed zijn en de afgesproken levertijd word overschreden behoud Telamedia zich het recht voor om te factureren. Na aanlevering van het materiaal zal de website zonder verdere kosten worden afgebouwd. Indien hierdoor vertraging optreed wat oplevering van de website betreft kan Telamedia hier niet verantwoordelijk worden gesteld.

 • Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst maar geen ontbinding van de reeds gemaakte kosten.

7. Plaatsing van reclame en vignet Telamedia
 • Telamedia behoud het recht om op minstens een pagina aan de onderzijde het vignet van Telamedia te plaatsen met een link naar de website van Telamedia.

 • Indien opdrachtgever geen vignet van Telamedia op de website wil hebben dient dit schriftelijk te zijn overeengekomen.

8. Overmacht
 • Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

 • Telamedia is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

 • Indien door overmacht de server en/ of website niet beschikbaar is kan Telamedia hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

9. Prijzen
 • Alle door Telamedia opgegeven prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

 • Telamedia heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk een maand voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

10. Betalingsvoorwaarden
 • De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Telamedia.

 • De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.

 • De aan Telamedia verschuldigde betalingen dienen bij vooruitbetaling te geschieden, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever is verplicht binnen 14 dagen na factuurdatum het verschuldigde bedrag te betalen, tenzij anders vermeld op de factuur of offerte.

 • Indien opdrachtgever niet binnen de termijn betaalt, verkeert opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever zondere nadere ingebrekestelling wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag.

 • De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, dienen per maand te worden voldaan per factuur / incasso, zo niet behoudt Telamedia het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen. De vergoeding voor andere kosten worden maandelijks vooraf gefactureerd.

 • Telamedia stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.

 • Voor domeinnaam registratie zal Telamedia 1 maand vooraf een factuur voor de kosten verzenden die binnen een termijn van 14 dagen betaald dient te worden. Na 14 dagen kan een herinnering aan de opdrachtgever worden verzonden. Indien geen betaling binnen de gestelde termijn plaats vind zal Telamedia dan ook onverminderd de domeinnaam opzeggen, Telamedia kan hiervoor niet in gebreke worden gesteld, indien de domeinnaam door een ander word geregistreerd.

 • Indien Telamedia de domeinnaam opnieuw dient te registreren zijn hier extra administratie kosten aan verbonden.

 • Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en heeft Telamedia het recht de vordering in handen van derden te geven, waarvan de kosten aan de klant worden doorberekend.

 • Telamedia behoud zich het recht voor om administratiekosten wegens niet tijdige betaling in rekening te brengen.

 • Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum aan Telamedia schriftelijk kenbaar maken.

 • Na ontvangst van het bezwaar zal de Telamedia een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

11. Eigendomsvoorbehoud
 • Het ontwerp van door Telamedia vervaardigd materiaal is en blijft eigendom van Telamedia.

 • Het aangeleverde materiaal voor de promotie is eigendom van opdrachtgever.

 • Indien opdrachtgever zelf de website onderhoud dienen wijzigingen in het concept direct schriftelijk te worden vermeld aan Telamedia.

 • Wijzigingen in het ontwerp dienen vooraf met Telamedia te worden besproken.

12. Aansprakelijkheid
 • Telamedia is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Telamedia weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Telamedia kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Telamedia of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Telamedia.

 • In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Telamedia slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Telamedia voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

 • Opdrachtgever vrijwaart Telamedia voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Telamedia.

 • Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Telamedia kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Telamedia is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

 • Telamedia is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.

 • Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Telamedia mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

 • Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Telamedia. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Telamedia als gevolg daarvan lijdt.

13. Onderhoud website en wachtwoorden
 • Telamedia zal wachtwoorden van websites op geen enkele wijze naar buiten brengen en met zorg geheimhouding garanderen, echter bij inbraak waardoor wachtwoorden worden verkregen op welke manier dan ook, kan Telamedia niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die opdrachtgever als gevolg daarvan lijdt.

 • Indien opdrachtgever wachtwoorden verkrijgt van een provider die nodig zijn voor het onderhoud van de website dient opdrachtgever deze per omgaande aan Telamedia te melden.

 • Telamedia heeft het recht om wachtwoorden te veranderen om toegang tot de site te verkrijgen tot oplevering van de website gerealiseerd is en betaling volgens overeenkomst is voldaan.

 • Indien opdrachtgever wachtwoorden verandert om toegang te verkrijgen tot de website, moet dit aan Telamedia schriftelijk / e-mail worden gemeld.

 • Telamedia behoud het recht om wachtwoorden te veranderen die toegang tot de website geven zodat door derden geen wijzigingen kunnen worden aangebracht, tenzij anders overeengekomen.

14. Inhoud van de website
 • Telamedia houdt zich het recht om opdrachten van de klant te weigeren.

 • Telamedia is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de door haar gemaakte sites.

 • De klant staat er voor in dat de door haar aangeleverde bouwstenen vrij zijn van rechten, of dat zij hierop de rechten bezit.

 • Na betaling van de ontwerpkosten vervalt het copyright van de site aan de klant met uitzondering van die bouwstenen waarvan derden of Telamedia de rechten bezitten.

 • Telamedia heeft het recht (delen van) de site door derden te laten ontwerpen/vervaardigen.

 • Bouwstenen waarop de rechten bij derden berustten worden geplaatst volgens de voorwaarden van de rechthebbenden.

15. Overdracht van rechten en verplichtingen
 • Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

16. Plaatsing en buitengebruikstelling
 • Telamedia heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever terzake van de overeenkomst een verplichting jegens Telamedia niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Telamedia zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Telamedia kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

 • Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Telamedia gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een terzake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

 • Telamedia is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voorzover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijke door Telamedia te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van opdrachtgever jegens Telamedia ontstaat.

 • Indien de klant Telamedia opdracht geeft voor het plaatsen van de website bij een provider, zal Telamedia de website bij een door haar te kiezen provider plaatsen tenzij de klant kenbaar heeft gemaakt een voorkeur voor een bepaalde provider te hebben. In dat geval wordt de website bij die provider ondergebracht.

 • De plaatsing van de website geschiedt op voorwaarden van de desbetreffende provider.

 • Telamedia is niet verantwoordelijk voor de goede werking van de site voorzover dit zaken betreft die buiten Telamedia om gaan.
17. Reclameren
 • Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 14 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Telamedia vervalt.

 • Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 14 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Telamedia.

 • Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.

 • Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.
18. Wijziging van de voorwaarden
 • Telamedia behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 • Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

 • Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

19. Geschillenregeling en toepasselijk recht
 • Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Telamedia en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Algemene voorwaarden  /  Privacybeleid